fbpx

Mediace a vyjednávání

Mediace je metoda rychlého a kultivovaného mimosoudního řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany, která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemně přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně.

Upřednostnit mediaci před soudním jednáním znamená:

• vyhnout se dlouhým čekacím lhůtám a zbytečným finančním nákladům
• ponechat si možnost kontroly nad procesem sporu a nad podobou konečného výsledku.
• nenechat o sobě rozhodovat tj. rozhodovat o podobě dohody

Kdo je mediátor?

Mediátor je speciálně školený odborník na mezilidskou komunikaci, vyjednávání a řešení konfliktů. V rámci mediace poslouchá a vnímá obě strany sporu/konfliktu a snaží se zjistit, jaké jsou jejich skutečné potřeby a motivace.
Snahou mediátora je dosažení dohody stran, smíru, kompromisu. Výsledkem mediace není zpřetrhání obchodních vazeb, jak tomu většinou bývá u soudů či arbitráží, strany mohou zohlednit budoucí přínosy společného obchodu.

Co je mediace?

Mediace, smírčí řízení - různé názvy pro totéž. Cílem je nalézt řešení sporu bez nutnosti autoritativního rozhodnutí. Mediace představuje nalézání řešení, na kterém se podílí třetí osoba (mediátor).
Jednoznačně nejintenzivněji se rozvíjející formou mediace je tzv. MINI-TRIAL. Opět jde o americký vynález, a jde o mediaci za účasti vrcholového managementu obou stran. Vychází z teorie, že vrcholový manažeři, lídři, ředitelé znají lépe vize společnosti, jsou schopni uvědomovat si skutečnosti v dlouhodobém horizontu a porovnat je s vývojem firmy, nehledě na skutečnost, že pokud se na smíru dohodnou hlavní manažeři obou společností, dochází lépe k jeho plnění, protože jsou schopni svými pravomocemi jej prosadit.
Nevýhodou mediace je, že strany v průběhu jednání mohou ztratit o dohodu zájem a bude nutno přistoupit k soudnímu nebo rozhodčímu řízení, na které se také specializujeme. Jednoduchým řešením je řízení MED-ARB, kombinace mediace a arbitráže. Naše společnost se zaměřuje především na obchodní a rodinnou mediaci - zejména při rozvodu a porozvodovém rozdělení majetku, při rozhodování o svěření dětí do péče.

Přednosti mediace

dobrovolnost - proces můžete ukončit kdykoliv budete chtít, z jakéhokoliv důvodu nebo i bezdůvodně
spolupráce - sami se podílíte na vyřešení problému a na dosažení výsledku, který považujete za správný
rychlost - pružné řešení (jednoduché spory i za dvě hodiny), které není ovlivněno přetížeností soudů
kontrolovatelnost - máte právo (vč. práva veta) vyjádřit se ke všemu, co se při mediaci dohodne, k ničemu nemůžete být nuceni
důvěrnost - mediátor je Vám smluvně zavázán, aby se všemi informacemi, které Vy určíte jako důvěrné, zacházel jako s důvěrnými
informovanost - ačkoliv obě strany procesu mají právo využít k získání informací o předmětu sporu služeb profesionálů, zůstávají to vždy ony, jejichž postoj vytváří budoucí dohodu
nestrannost - v případě, že některá ze stran ztratí důvěru v nestrannost mediátora, může proces bez jakýchkoliv důsledku přerušit
vlastní uspokojení z podílu na nalezení řešení - vyřešení konfliktu založené na vlastním aktivním přístupu rozvíjí spokojenost a sebevědomí a ponechává otevřenou cestu k případné budoucí spolupráci s druhou stranou procesu

Kdy je Váš případ vhodný pro mediaci?

Druhá strana neodpovídá na vaši snahu o navázání kontaktu. Pokud se obrátíte na mediátora, ten druhou stranu zkontaktuje a nabídne řešení sporu mediací. Kontakt realizovaný neutrálním partnerem většinou přesvědčí druhou stranu o mediaci.
Váš spor se neúnosně protahuje. Probíhající spor je nekonečný a nákladný. Dokazování se stalo nekonečné a případ se dostává do jiné polohy. Nabídnete-li druhé straně mediaci, může se znovu rozeběhnout cesta k dohodě a případ bude pravděpodobně vyřešen.
Doba do začátku procesu je příliš dlouhá. Mediace je rychlá, zbytečně netraumatizuje strany procesu.
Cena sporu překonává skutečnou cenu pohledávky. Mediace je podstatně levnější a výrazně snižuje cenu procesu (oproti soudnímu řešení, vymáhání...).
Druhá strana upřednostňuje řešení sporu vyjednáváním. Ideální případ pro mediaci. Ušetříte čas i peníze.
Do případu je zapletených příliš mnoho stran a tím se jeho soudní vyřešení stává složité. Mediace umožňuje řešit takovéto případy organizováním a strukturováním rokování. Pomáhá řešit jak spory mezi skupinami, tak uvnitř skupin.
Případ obsahuje prvek nebo důkaz, který si strana nepřeje zveřejnit (např. neléčitelná nemoc, apod.). Soukromý a důvěrný charakter vytváří mnohem lepší atmosféru vedoucí k celkovému pochopení případu a k jeho vyřešení.
Strany chtějí, nebo budou muset v budoucnu spolupracovat. Při mediaci strany kontrolují celý průběh sporu a jeho vyřešení na neformální úrovni. Dohoda jim pak oběma dává pocit vítězství a tím se zbytečně neprohlubuje nepřátelství a hněv, který by budoucí spolupráci mohl znemožnit.

Jak probíhá mediační sezení?

Jedna ze stran, případně obě (pokud jsou schopny se domluvit) iniciuje mediaci. Následně pozve mediátor obě strany na společnou schůzku.
Jedna strana si může vyžádat předběžné sezení bez druhé strany, potom pozve mediátor na podobné předběžné sezení i druhou stranu.
Mediátor nestuduje předem žádné dokumenty, ani nepotřebuje dopředu znát konkrétní informace o předmětu sporu. Nevystupuje zde v roli právníka, ani žádné autority, která by měla předem posoudit "právo a pravdivost". Je odborníkem na vedení mediačního procesu. Veškeré informace sdělují klienti až v průběhu mediace.
Jedno mediační sezení trvá obvykle 3 hodiny. Mediace probíhá v několika sezeních (většinou 2-3 sezení) nejdříve po týdnu.
Mediátor stanoví pravidla mediace, která by měla přispět k hladkému průběhu mediace.

Rodinná mediace

Nejčastěji se mediace využívá při řešení konfliktů v rodinných vztazích, kde můžeme rozlišit mediaci rodinnou a rozvodovou.
Rodinná mediace se zabývá řešením konfliktů vzniklých ve vzájemném soužití v běžném chodu rodiny. Naproti tomu rozvodová mediace je metodou řešení konfliktů v rámci již probíhajícího rozvodového řízení manželů.
Mediace v této oblasti přispívá nejen k vyřešení samotného problému, ale i k tak důležitému zlepšení vzájemné komunikace stran a k jejich další spolupráci. Umožní stranám, aby si vyjasnily problémové okruhy a měly vlastní podíl na vyřešení problému a na výsledku, který považují za správný. Společná odpovědnost za rozhodnutí umožní předcházení možnému vystupňování dalších konfliktů mezi partnery.
Využití rodinné mediace má pozitiva jak pro samotné účastníky sporu, tak i zároveň respektuje zájem dětí, aby případný vleklý soudní spor neměl negativní vliv na jejich příznivý vývoj.
Mediace v rodinné oblasti je vhodná především:>
pro obnovení komunikace mezi vzájemně odcizenými manželi
pro dosažení dohody o výchově nezletilých dětí
pro dosažení dohody o styku rodičů s nezletilým dítětem
pro dosažení dohody o výši výživného na nezletilé dítě
pro dosažení dohody o rozdělení společného majetku manželů
pro řešení sporů v rodině (při rozvodu a po něm, při dědickém řízení)
pro hledání platformy pro obnovení vzájemné komunikace mezi rodiči a dětmi nebo učiteli a dětmi (generační problémy v rodinách a ve školách)

Obchodní a firemní mediace

Mediace, smírčí řízení - různé názvy pro totéž. Mediaci lze využít i jako alternativního řešení sporů v komerční oblasti, při řešení obchodních sporů či zaměstnaneckých sporů. Výhodou mediace v obchodní oblasti je jednoznačně fakt, že při řešení sporů mediací nedochází k přerušení obchodních vazeb mezi firmami, jak tomu většinou bývá při soudním či arbitrážním jednání.
Mediace v komerční sféře je vhodná především: r>
1. V oblasti sporů mezi firmami a orgány státní správy a samosprávy
2. V oblasti spolupráce dvou podnikatelských subjektů:
při nedodržení smluvních podmínek
při fúzích či dělení firem
při tvorbě dlouhodobých smluvních vztahů
při řešení kooperačních vztahů
oblast e-komerce
3. V oblasti vnitropodnikové

Mediace v komerční sféře je vhodná především:

1. V oblasti sporů mezi firmami a orgány státní správy a samosprávy
2. V oblasti spolupráce dvou podnikatelských subjektů: při nedodržení smluvních podmínek
při fúzích či dělení firem
při tvorbě dlouhodobých smluvních vztahů
při řešení kooperačních vztahů
oblast e-komerce

3. V oblasti vnitropodnikové pro obnovení komunikace mezi vzájemně odcizenými manželi
pro dosažení dohody o výchově nezletilých dětí
pro dosažení dohody o styku rodičů s nezletilým dítětem
pro dosažení dohody o výši výživného na nezletilé dítě
pro dosažení dohody o rozdělení společného majetku manželů
pro řešení sporů v rodině (při rozvodu a po něm, při dědickém řízení)
pro hledání platformy pro obnovení vzájemné komunikace mezi rodiči a dětmi nebo učiteli a dětmi (generační problémy v rodinách a ve školách)

Občanskoprávní mediace

Nezastupitelné místo má mediace i v občanskoprávní oblasti. Mediací lze urovnávat řadu sporů, vznikajících mezi nájemníky a majiteli domů, nájemníky navzájem, nájemníky a ostatními státními i nestátními organizacemi.
Mediací je možno řešit řadu sporů, kterými se zabývají přestupkové komise při obecních a městských úřadech, především tzv. sousedské spory, které se mnohdy táhnou po řadu let a jejichž příčinou bývá třeba jen vzájemné nedorozumění, někde na počátku sporu. Mediace umožní stranám, aby se v klidu sešly a o takovýchto nedorozuměních si nerušeně promluvily.