Dopravní problematika

Řešení dopravních přestupků a nehod ve správním řízení

Poskytujeme poradenskou činnosti při řešení dopravních přestupků a dopravních nehod ve správním řízení, na úřadech obcí s rozšířenou působností, orgánech Policie ČR,  městské či obecní policie.

Jedná se zejména o následující jednání mající znaky přestupku:

  • problematika šetření a dokumentování dopravních nehod (oprávnění a postup ze strany policejních orgánů, práva účastníků nehody) a následné řešení dopravních nehod a udělovaných sankcí ze strany policejních orgánů
  • problematika přestupků v dopravě (např. řízení vozidla pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, překročení nejvyšší povolené rychlosti, dopravní kontrola, pozbytí řidičského oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů, nerespektování dopravního značení a další porušení zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích)

Součástí poradenské činnosti po prostudování materiálů je dále:

  • podání řádného opravného prostředku (odvolání, rozklad, odpor)
  • podání mimořádného opravného prostředku (obnova řízení a přezkumné řízení)
  • žádost o upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti po uplynutí poloviny doby zákazu činnosti
  • sepsání námitky proti udělení bodového hodnocení, stížnosti apod.

V případě řešení problematických případů spolupracujeme s právníky specializujícími se na skutky spáchané v dopravě (trestné činy, přestupky a jiné správní delikty) a se soudními znalci z oboru soudního lékařství a dopravy.