Vláda schválila nový zákon o mediaci

Vláda schválila nový zákon o mediaci

Vláda na svém zasedání ve středu 15. 6. schválila návrh nového zákona o mediaci, který předložil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Mediace je alternativní metodou řešení konfliktů, která občanům umožňuje urovnat jejich neshody rychlou a kultivovanou mimosoudní cestou.

Mediace představuje metodu řešení konfliktů za asistence třetí neutrální strany – mediátora, který vede jednání sporných stran ke smírnému vyřešení jejich sporu uzavřením vzájemně přijatelné dohody. Český právní řád zatím mediaci upravuje pouze ve vztahu k trestnímu řízení. V posledních letech však dochází ke stále častějšímu využívání této metody i v jiných právních oblastech. Předkládaný zákon si tedy klade za cíl nastavit pravidla i pro mediaci v soukromoprávních sporech a pro mediaci rodinnou, která se zaměří na řešení sporů vyplývajících z rodinných vztahů.

Mediační činnost bude moci podle předkládaného zákona vykonávat bezúhonná fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která má vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a složila zkoušku mediátora. Seznam mediátorů povede ministerstvo spravedlnosti, které také bude rozhodovat o případných vyškrtnutích ze seznamu.

Zapsaný mediátor bude povinen postupovat v rámci mediace nestranně a zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s přípravou a výkonem mediace dozví.

Zahájení mediace nebude mít vliv na právo stran konfliktu domáhat se ochrany jejich práv soudní cestou. Po dobu mediace nepoběží ohledně práv, která jsou předmětem mediace, promlčecí doba ani lhůta pro zánik práva.

Průběh mediace zákon upravuje pouze v minimální nezbytné míře, protože detailnější úprava by neodpovídala charakteru mediace jako neformálního řízení. Úspěšnou mediaci ukončí písemná dohoda stran sporu, která upraví jejich práva a povinnosti.

Zákon přináší občanům možnost řešit konflikt bez dlouhých čekacích lhůt, psychické zátěže a zbytečných finančních nákladů. Další výhodou mediace je, že případné důvěrné informace uchová pouze mezi účastníky jednání.  

Nový předpis také pomůže odbřemenit zahlcené soudy. V roce 2010 činil počet pravomocných soudních rozhodnutí ve sporech, jež by se mohly stát předmětem mediace, 751 365. Kdyby se tedy desetina z vedených sporů řešila prostřednictvím mediace, šlo by zhruba o 75 tisíc sporů ročně.

V neposlední řadě má zákon na zřeteli zájem dětí: mediace může výrazně přispět k zlepšení komunikace rodičů v rodinných věcech.

Zdroj: justice.cz