Pravidla jednání před rozhodcem

Rozhodčí řízení

Řešení majetkových a finančních sporu mimosoudní a rychlejší cestou.
Rozhodnutí rozhodce je postaveno na roveň soudnímu a je vykonatelné.
 

Podle jakých pravidel probíhá jednání před rozhodcem?

Ust.§ 14 odst. 1 zákona o rozhodčím řízení stanoví, že rozhodčí řízení se zahajuje žalobou. Za moment zahájení se považuje den, kdy žaloba došla  rozhodčímu soudu nebo rozhodci (předsedajícímu rozhodci, je-li rozhodců určeno více). Výslovně se stanoví, že podání žaloby má tytéž právní účinky, jako kdyby byla v téže věci podána žaloba u soudu.

Zákon zakotvuje oprávnění rozhodců rozhodovat o své pravomoci k řízení v dané věci. Jestliže rozhodci dospějí k závěru, že jejich pravomoc není dána, rozhodnou o tom usnesením. Toto usnesení musí mít tytéž náležitosti jako rozhodčí nález a musí být doručeno všem stranám rozhodčího řízení. Rozhodnou-li rozhodci o své pravomoci kladně, stává se takové rozhodnutí součástí odůvodnění rozhodčího nálezu vydaného ve věci samé. V samotném průběhu rozhodčího řízení se musí vycházet ze zákonem výslovně stanovených zásad.

Jsou to:

  • Rovné postavení stran, rozhodci jim musí dát plnou a stejnou příležitost uplatnit svá práva.
  • Dohoda stran o postupu v rozhodčím řízení. Není-li taková dohoda uzavřena, postupují rozhodci způsobem, který uznají za vhodný, ale tak, aby byl zjištěn skutečný stav.
  • Řízení před rozhodci je vedeno zpravidla písemnou formou, rozhodce nařizuje ústní jednání pouze vyjímečně.
  • Účast svědků, znalců a stran v rozhodčím řízení je jen na výzvu soudu stejně jako poskytnutí jiných důkazů. V případě, kdy je tyto osoby potřebné vyslechnout, se rozhodci mohou obrátit formou dožádání na příslušný soud.
  • Přednost je dávána smírnému vyřízení věci. Na žádost stran vydají rozhodci rozhodčí nález o uzavření smíru.
  • Při rozhodování se rozhodci řídí hmotným právem, které je pro spor rozhodné (např. obchodním zákoníkem při sporu o nesplnění závazku z obchodní smlouvy). Zákon připouští, aby spor byl rozhodnut podle zásad spravedlnosti.
  • Pokud zákon o rozhodčím řízení nestanoví jinak, užijí se na řízení před rozhodci přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.

Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodnutí, které může mít tyto formy:

V případech, kdy rozhodci rozhodují ve věci samé (o samotném předmětu sporu), vydají rozhodčí nález (je obdobou rozsudku v občanském soudním řízení).

V ostatních případech ukončí řízení usnesením.