Mediace a vyjednávání

Mediace a vyjednávání

Kdo je mediátor

Co je mediace

Přednosti mediace

Případy vhodné pro mediaci

Jak probíhá mediační sezení

Rodinná mediace

Obchodní a firemní mediace

Občanskoprávní mediace

Mediace, smírčí řízení - různé názvy pro totéž. Cílem je nalézt řešení sporu bez nutnosti autoritativního rozhodnutí. Mediace představuje nalézání řešení, na kterém se podílí třetí osoba (mediátor).

Snahou mediátora je dosažení dohody stran, smíru, kompromisu. Výsledkem mediace není zpřetrhání obchodních vazeb, jak tomu většinou bývá u soudů či arbitráží, strany mohou zohlednit budoucí přínosy společného obchodu.

Jednoznačně nejintenzivněji se rozvíjející formou mediace je tzv. MINI-TRIAL. Opět jde o americký vynález, a jde o mediaci za účasti vrcholového managementu obou stran. Vychází z teorie, že vrcholový manažeři, lídři, ředitelé znají lépe vize společnosti, jsou schopni uvědomovat si skutečnosti v

dlouhodobém horizontu a porovnat je s vývojem firmy, nehledě na skutečnost, že pokud se na smíru dohodnou hlavní manažeři obou společností, dochází lépe k jeho plnění, protože jsou schopni svými pravomocemi jej prosadit.

Nevýhodou mediace je, že strany v průběhu jednání mohou ztratit o dohodu zájem a bude nutno přistoupit k soudnímu nebo rozhodčímu řízení, na které se také specializujeme. Jednoduchým řešením je řízení MED-ARB, kombinace mediace a arbitráže.

Naše společnost se zaměřuje především na obchodní a rodinnou mediaci - zejména při rozvodu a porozvodovém rozdělení majetku, při rozhodování o svěření dětí do péče.